Regulamin Klubu Aktywnego Seniora przy Centrum Kultury Młodych w Łodzi

§ 1

Klub Aktywnego Seniora został powołany do życia zarządzeniem dyrektora Centrum Kultury Młodych w Łodzi i działa w strukturach CKM w Łodzi.

§ 2

Zakres programowy oraz zasady funkcjonowania ustala dyrektor Centrum Kultury Młodych w Łodzi w porozumieniu z Zarządem Klubu Aktywnego Seniora wyłonionym spośród członków Klubu Aktywnego Seniora.

§ 3

Zarząd Klubu Aktywnego Seniora jest organem o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym. W skład Zarządu wchodzą trzy osoby będące zdeklarowanymi i aktywnymi członkami Klubu Aktywnego Seniora. Wybór członków Zarządu Klubu Aktywnego Seniora dokonuje się na pierwszym spotkaniu organizacyjnym w obecności wszystkich członków Klubu Aktywnego Seniora.

§ 4

Członkiem Klubu Aktywnego Seniora może zostać osoba, która nabyła uprawnienia emerytalne lub ukończyła 60 lat i jest mieszkańcem Łodzi. Warunkiem członkostwa w Klubie Aktywnego Seniora jest wypełnienie
i dostarczenie deklaracji uczestnictwa.

§5

Złożenie deklaracji uprawnia do pierwszeństwa w korzystaniu z oferty zajęć
i pozostałych form działalności statutowej Centrum Kultury Młodych w Łodzi przeznaczonych dla seniorów.

§6

Członkowie Klubu Aktywnego Seniora mają prawo za zgodą dyrektora Centrum Kultury Młodych do bezpłatnego udziału w niestacjonarnych formach aktywności (wycieczki, wyjazdy do instytucji kultury i in.) jeśli uczestniczą
w co najmniej dwóch zajęciach stacjonarnych realizowanych przez Centrum Kultury Młodych w Łodzi. Decyzja dyrektora jest zindywidualizowana i jednorazowa.

§7

Osoby, które korzystają tylko z propozycji niestacjonarnych ponoszą odpłatność uzależnioną od rodzaju wyjazdu, o ile będą wolne miejsca.

§ 8

Członków Klubu Aktywnego Seniora obowiązują wewnętrzne przepisy
i regulaminy Centrum Kultury Młodych w Łodzi  oraz przepisy BHP i PPOŻ.

§9

Podczas zajęć uczestnicy stosują się do próśb i zaleceń instruktorów.

§10

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Klubu Aktywnego Seniora jest Centrum Kultury Młodych w Łodzi  z siedzibą przy ul. Lokatorskiej 13, 93-021 Łódź, reprezentowane przez Dyrektora. („Administrator”).

2. Uczestnicy Klubu Aktywnego Seniora przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) przez Centrum Kultury Młodych w Łodzi wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji Klubu Aktywnego Seniora. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  

3. Administrator oświadcza, że powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@ckm.lodz.pl

4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z prowadzeniem Klubu Aktywnego Seniora.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do jakiegokolwiek podmiotu trzeciego, organizacji międzynarodowej czy innego państwa.

6. Uczestnikom Klubu Aktywnego Seniora przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. Uczestnikom Klubu Aktywnego Seniora w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych przez uczestników Klubu Aktywnego Seniora jest wymagane dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia.

9. W oparciu o dane osobowe uczestników Klubu Aktywnego Seniora Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

§ 11

Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie Klubu Aktywnego Seniora rozstrzyga dyrektor Centrum Kultury Młodych w Łodzi po zasięgnięciu opinii Zarządu Klubu Aktywnego Seniora.

§ 12

Regulamin Klubu Aktywnego Seniora wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2020 r.