RODO

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Centrum Kultury Młodych
93-021 Łódź
ul. Lokatorska 13

Dane będziemy przetwarzać w celu promowania kultury i innej działalności Centrum. Dane będą udostępniane instytucjom kontrolnym upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także firmom świadczącym na rzecz administratora usługi doradcze, prawne, informatyczne, archiwizowania i porządkowana dokumentów. Ponadto odbiorcami danych będą pracownicy administratora oraz instruktorzy. Dane będą przechowywane zgodnie z rzeczowym wykazem akt obowiązującym w instytucji kultury. Masz prawo dostępu do treści swoich danych lub danych swojego dziecka. Masz prawo uzupełniać, sprostować swoje dane. Masz prawo dostępu do danych jeżeli nie narusza to praw osób trzecich. W przypadkach określonych w art. 18 RODO masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W przypadkach określonych w art.21.1 RODO masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania. Jeżeli uznasz, że popełniamy błędy możesz złożyć na nas skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ale wcześniej zachęcamy do kontaktu z inspektorem ochrony danych pod adresem iod@ckm.lodz.pl W sprawach poufnych można uzyskać kontakt bezpośredni. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych są przepisy prawa. W szczególnych przypadkach możesz zostać poproszony o dodatkową zgodę. W przypadku zgody masz prawo ją wycofać w każdej chwili, ale przetwarzanie do czasu wycofania zgody będzie legalne. Dane podajesz dobrowolnie, ale ich podanie jest warunkiem umowy lub skorzystania z oferty. Nie będziesz profilowany, nie będziesz podlegać decyzjom podejmowanym bez udziału człowieka.